Authentik Vietnam tuyển dụng

Giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở Phú Thọ.

Theo số liệu của Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ, năm 2015 số lao động được giải quyết việc làm là 23.800 người, trong đó tạo việc làm mới 15.500

Hotline 24H Mua Hang Online