Heineken

Việt Nam là thị trường nổi bật và lợi nhuận nhất của Heineken

Tiền tệ các thị trường này yếu đi có thể khiến hãng thiệt hại khoảng 200 triệu euro (223 triệu USD) lợi nhuận hoạt động và 110 triệu euro

Hotline 24H Mua Hang Online