doanh nhất giỏi

Nên nhớ rằng: Sự cho đi chính là những quyết định để đi đến thành công

Tôi vẫn còn nhớ những năm điều hành một doanh nghiệp nhỏ trước đây. Tiền bạc còn eo hẹp, nên khi có tiền, nhân viên và các nhà đầu

Hotline 24H Mua Hang Online